VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SERVERU SUPERKAUF.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Superkauf s.r.o., IČ: 03119785, se sídlem v Plzni, Znojemská 1587/16, 323 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 29901 (dále jen „Provozovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům Služby prostřednictvím internetových stránek www.superkauf.cz.

1.2 Služby poskytované prostřednictvím www.superkauf.cz zahrnují zobrazení a srovnání nabídek produktů internetových obchodů, slevových serverů, akčních letáků, sdělování obchodních nabídek, marketingové kampaně, registrace uživatelů s možností vytvoření životopisu.

1.3 Vztah Provozovatele s Uživateli shora uvedených Služeb se řídí těmito Obchodními podmínkami (dále rovněž „Podmínky“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

2. DEFINICE

2.1 Provozovatelem Služeb je společnost Superkauf s.r.o., IČ: 03119785, se sídlem v Plzni, Znojemská 1587/16, 323 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 29901.

2.2 Uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je každá osoba, která užívá Služby poskytované prostřednictvím Internetových stránek.

2.3 Službou (dále jen „Služba“) se rozumí služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace Provozovatele pro Uživatele umístěné na doménách a internetových stránkách www.superkauf.cz provozovaných Provozovatelem (dále jen „Internetové stránky“).

2.4 Užíváním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doméně Služby, zejména registrace Uživatele, prohlížení obsahu Internetových stránek, vyplnění Registračních, Poptávkových a jiných formulářů a jejich odesílání, zadávání jakýchkoli údajů a jejich odesílání.

3. UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

3.1 Přístup a používání Internetových stránek a užívání Služeb je bezplatné.

3.2 Uživatel svým vstupem na Internetové stránky stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby.

3.3 Pro Užívání některých Služeb může být nutné provedení Registrace. Většina Služeb je volně přístupná bez nutnosti Registrace a zadávání jakýchkoli údajů o osobě Uživatele. Pro některé Služby však můžete být požádáni o určité údaje (například e-mail) nutné k poskytnutí požadované Služby. Nemáte povinnost tyto údaje zadávat, ale bez nich nebude možné příslušnou Službu poskytnout.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1 Registrací se rozumí zadání jakýchkoli údajů o osobě Uživatele.

4.2 Registrace Uživatele není zpoplatněna a je poskytována Provozovatelem Uživatelům zdarma.

4.3 Registrace se provádí vyplněním a odesláním Registračního formuláře. Registračním formulářem se rozumí jakýkoli formulář, ve kterém Uživatel vyplňuje údaje o své osobě.

4.4 Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě.

4.5 Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace.

4.6 Po dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.

4.7 Provozovatel je oprávněn kdykoli v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemůže být Služba užívána. V takovém případě je Provozovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup ke Službě, jestliže užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1 Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:

5.1.1 užíváním Služby ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných Českou republikou,

5.1.2 se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

5.1.3 si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služby může ztratit dočasně či trvale přístup k Službě.

5.1.4 zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,

5.1.5 nebude získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby Provozovatele i služeb a produktů Třetích osob,

5.1.6 pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Provozovateli,

5.1.7 nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,

5.2 Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude užívat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služby Provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet.

6. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

6.1 Provozovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:

6.1.1 kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování Služby či jakkoli změnit způsob poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele,

6.1.2 kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,

6.1.3 kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Informace poskytnuté Uživatelem a Informace získané při užívání Služeb a jakékoli další údaje týkající se Uživatelů jsou získané Provozovatelem v souladu s právními předpisy (dále jen „Informace“).

7.2 Provozovatel chrání Informace v míře, která odpovídá stupni technického rozvoje, a zavazuje se s nimi nakládat pouze v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy.

7.3 Informace získané při užívání Služeb jsou informace, které Provozovatel získá při užívání Služeb Uživatelem, včetně informací o způsobu, jakým Uživatel Služby užívá. Tyto informace mohou zahrnovat:

7.3.1 určité informace o hardwaru a softwaru Vašeho počítače. Mezi tyto informace patří například Vaše IP adresa, operační systém, typ prohlížeče, názvy domén, přístupové časy, adresy poskytovatelů služeb a odkazujících webových stránek.

7.3.2 statistická data a informace o chování Uživatele, která jsou identifikována pouze pomocí jedinečného ID čísla, a nejsou nikdy spojena s osobními informacemi.

7.4 Provozovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel prohlašuje, že podnikl přiměřená opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

7.5 Provozovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.

7.6 Provozovatel nepředává Osobní údaje Uživatelů žádným třetím osobám jako Příjemcům Osobních údajů.

7.7 Provozovatel jako správce Osobních údajů nepověřuje žádnou třetí osobu jako Zpracovatele zpracováním Osobních údajů.

7.8 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby a pro potřeby Třetích osob, a to zejména za účelem poskytování Služeb, za účelem zlepšování kvality Služeb a pro Marketingové účely.

7.9 Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn Osobní údaje zpracovávat pro veškeré marketingové, propagační a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a provádění průzkumů trhu) Provozovatele a Třetích osob (dále jen „Marketingové účely“). V rámci zpracování Osobních údajů pro Marketingové účely je Provozovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje jak pro vlastní marketingové, propagační a obchodní aktivity, tak pro marketingové, propagační či obchodní aktivity Třetích osob. Obchodní sdělení, reklama. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele a Třetích osob, a to prostřednictvím Provozovatele jako odesílatele. Obchodní sdělení je Provozovatel oprávněn zasílat elektronicky (zejména formou SMS, MMS, e-mailu) s využitím elektronického kontaktu Uživatele poskytnutého Provozovateli, písemně nebo je zpřístupnit v souvislosti s poskytováním kterékoli nabízené Služby. Uživatel má právo kdykoliv, i při zaslání každé jednotlivé zprávy, další zasílání obchodních sdělení zdarma odmítnout.

7.10 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.11 V případě, že by se kupující domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.11.1 požádat Provozovatele o vysvětlení,

7.11.2 požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1 Služba poskytovaná Provozovatelem Uživateli je poskytována „tak jak je“. Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Provozovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Internetové stránky.

8.2 Provozovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Provozovatele či Obsahu Třetích osob.

8.3 Provozovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

8.3.1 jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci,

8.3.2 jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu,

8.3.3 jakýkoliv jiný následek používání Služby.

8.4 Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Provozovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů).

8.5 Provozovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby a software Třetích osob nabízený Uživatelům v rámci Služby. Provozovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob (včetně práv osobnostních, práv autorských, práv průmyslového vlastnictví a jiných práv duševního vlastnictví) a že obsah neporučuje pravidla hospodářské soutěže.

8.6 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou na základě užívání Služby. Jakýkoli právní vztah mezi Uživatelem a Třetí osobou je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Provozovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu.

8.7 Uživatel se zavazuje odškodnit Provozovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek, zejména pak v případě, že dojde ke změně právních předpisů nebo jejich výkladu nebo ke změnám na trhu elektronických komunikací nebo souvisejícím se Službami. Změnu Podmínek sdělí Provozovatel Uživateli tím, že nové znění Podmínek uvede na svých Internetových stránkách.

9.2 Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014